Zahájenie školského roka 2019/2020

   Začal sa školský rok 2019/2020 a tak ako po iné roky, aj tento školský rok sme chceli začať službami Božími s požehnaním detí. Počasie bolo pekné, preto sme sa rozhodli, že aj tento rok zahájime na amfiteátri v školskej záhrade. Všetci sme už sedeli vonku na lavičkách a tešili sa teplým lúčom slnka, keď došiel pán riaditeľ M. Kollár s bratom farárom R. Gregom. Brat farár nás pekne pozdravil a oboznámil s programom služieb Božích. Najprv sme si zaspievali 1 verš piesne zo spevníka: Chvála Tebe, Bože náš. Potom sa k nám prihovoril brat farár. Ako základ Slova Božieho nám poslúžil text z Biblie: Mt.5,13-16 verš: „ Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už súca, len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Ani sviecu nezažíhajú a nestávajú pod nádobu, ale na svietnik a svieti všetkým v dome. Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“

 

Brat farár nám hovoril o tom, kedy soľ už nie je súca lebo stratila slanosť a preto je už len na vyhodenie. A aj my ľudia, keďže sme všetci hriešni, veľakrát sklameme a navzájom si ubližujeme, vtedy akoby sme stratili slanosť – ochotu slúžiť tým, ktorý to najviac potrebujú, tak ako napr. aj naše hlucho slepé deti v Červenici. Ale my máme svietiť pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili nášho Otca v nebesiach, lebo jedine od Neho môžeme čerpať silu i múdrosť a ochotne chcieť pomáhať ľuďom okolo nás. To je napísané aj v tej druhej časti textu: „Vy ste svetlo sveta.... Ani sviecu nezažíhajú a nestávajú pod nádobu, ale na svietnik a svieti všetkým v dome.“ Tak nás brat farár povzbudil, aby sme si boli navzájom oporou a povzbudením a aby nás Pán Boh žehnal a posilňoval aj v práci – službe, ktorú robíme pri našich deťoch a tiež sebe navzájom máme byť oporou a posilou. Brat farár sa po krátkom príhovore pomodlil za naše deti, učiteľov, vychovávateľov a chod celej školy a potom sme sa pomodlili všetci spoločne modlitbu Pánovu – Otče náš a deti dostali požehnanie. Brat farár poprosil o príhovor aj pána riaditeľa, ktorý nám v krátkosti pripomenul, čo všetko sa udialo minuli školský rok a čo máme v pláne uskutočniť tento školský rok. Na záver sme prijali Áronovské požehnanie od brata farára a dospievali sme posledný verš piesne: Chvála Tebe, Bože náš. Nakoniec sa s nami brat farár pekne rozlúčil a ešte raz nám poprial Božie požehnanie, aby nás sprevádzalo počas celého školského roka.

 

S deťmi sme zostali ešte chvíľku vonku a zaspievali spolu niekoľko piesni, ktoré sa deti naučili po minule roky: Slniečko volá na deti vstávajte ospalci malí, Spýtala sa žabky žabka, Červené jabĺčko, Malička som, húsky pasiem,...

-I.V.-