Snoezelen

Snoezelen terapia…

je jednou z novších koncepcií starostlivosti o jednotlivcov s rôznym druhom a stupňom postihnutia, či narušenia alebo ich vzájomnými kombináciami.  Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je

vyvolanie zmyslových pocitov.

Je určená najmä pre osoby s vývinovými poruchami, s mentálnym, telesným alebo viacnásobným postihnutím, s poruchou autistického spektra, poruchami správania a učenia, s psychickými poruchami, traumatickým poranením mozgu, u ľudí s demenciou a u chronicky chorých pacientov. Hlavným princípom práce v Snoezelen miestnostiach je individuálny prístup. Nikdy by sme nemali žiakovi vnucovať naše pocity, ale brať do úvahy jeho potreby, individuálne schopnosti a predpoklady. Pre vytvorenie správnej atmosféry sa musíme vcítiť do situácie žiaka, “pozerať sa jeho očami” a “počúvať jeho ušami”, aby sme mohli vytvoriť príjemnú atmosféru, v ktorej sa bude cítiť dobre.

V našej škole s metódou Snoezelen pracujeme už niekoľko rokov a využívame ju ako:

  • Pedagogický a podporný prístup a podpornú metódu zameranú na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. Cieľom je podpora a stimulácia kognitívnych procesov, všeobecná aktivácia na podporu procesov učenia, rozšírenie poznávania a skúseností o okolitom svete, podpora vnímania a intenzívne prijímanie podnetov, zlepšenie koncentrácie, podpora sebarealizácie, socializácia a integrácia do sociálnych štruktúr, uvoľnenie.
  • Voľnočasovú aktivitu– prostredníctvom ktorej sú žiakom ponúkané nové zážitky, fyzické i psychické upokojenie, zotavenie, harmonizáciu, načerpanie síl a výber príjemných aktivít. Dá sa aplikovať bez priameho vopred plánovaného terapeutického alebo pedagogického zámeru. Najdôležitejšou zásadou je však sloboda voľby, voľnosť

a dostatok času. Sprievodca dáva impulz, predstavuje jednotlivé zariadenia, pozoruje a prípadne v nebezpečnej situácii zasahuje. Žiaka motivuje prostredie samotné, ale aj predmety, materiály, technika a pomôcky, ktoré vedú k aktivácii a stimulácii.

Snoezelen je miestnosť,  kde sa „nič nemusí, ale naopak, všetko je dovolené.“  Snoezelen rešpektuje spôsob, trvanie aj tempo, akým konkrétny jednotlivec prežíva stimuly v miestnosti. Má právo rozhodnúť sa pre stimuly, ktoré sú mu príjemné a slobodne a spontánne spoznávať objekty v miestnosti. Snoezelen je bezpečné prostredie a prináša pozitívne zážitky.

Snoezelen miestnosť je vstupom do iného sveta…

 Snoezelen terapiu využívame na škole už niekoľko rokov. Stála sa neoddeliteľnou súčasťou výchovno- vzdelávacieho procesu. Ponúka stimuláciu zachovaných zvyškov zraku a sluchu. Prostredníctvom rôznych činnosti v tejto miestnosti sa zameriavame na rozvoj doplnkových zmyslov, ako je hmat, chuť, čuch. V miestnosti relaxujeme, oddychujeme, učíme a zdokonaľujeme sa, no občas si aj zdriemneme.  Zažívame v nej naozaj neopísateľné chvíle… Keď zavrieme za sebou dvere, máme pocit, že sme sa dostali do iného sveta. Príjemné prítmie, v ktorom nás obklopujú  biele steny pôsobí veľmi ukľudňujúco. V rohu miestnosti sú vysoké valce s preháňajúcimi sa bublinami. Tieto valce patria medzi najobľúbenejšie a najzákladnejšie komponenty multisenzorickej miestností. Ponúkajú viaczmyslový zážitok – meniace sa farby prinášajú vizuálne podnety, mierne vibrácie zase hmatové stimuly a jemný šum poskytuje sluchové podnety. Zmeny farieb a bubliniek môžu deti kontrolovať pomocou interaktívnych ovládačov. Na stene sa nachádza abstraktná videoprojekcia i hrubý zväzok optických vlákien simulujúcich svietiace vlasy ukončené drobnými svietiacimi diódami. Sú zdrojom vizuálnej stimulácie a tiež sú vynikajúcou motiváciou k pohybu. Hlavným cieľom pobytu v Snoezelen miestnosti je relaxácia, pokoj, uvoľnenie fyzického a psychického napätia. Tento druh relaxu a uvoľnenia môžeme precítiť na ozvučenej vodnej posteli. Aj žiaci s tak závažnou spleťou postihnutí, s akými sa na škole stretávame môžu vnímať hudbu cez vibrácie z reproduktorov v posteli. Vodná posteľ umožňuje vnímať vlastné telo a prispôsobuje sa mu. Podporuje samostatnú aktivitu dieťaťa  a jej vyhrievanie pomáha pri uvoľnení svalstva. Je vynikajúcim obohatením výchovno- vzdelávacieho procesu.