Krúžky na škole …

Proces výchovy a vzdelávania žiakov na škole je okrem rôznych terapií spestrený aj záujmovou činnosťou žiakov. V rámci krúžkov sa žiaci učia aktívne využívať svoj voľný čas, pracovať v kolektíve, tolerovať jeden druhého. Sú realizované 1 krát do týždňa. Žiaci sa týmto aktivitám veľmi tešia.V rámci poobedňajších aktivít v školskom internáte sa na škole realizujú 2 záujmové krúžky:

Športová činnosť je jednou z hlavných prostriedkov pri formovaní zdravého telesného rozvoja detí výhľadom na psychomotorické osobitosti a úroveň ich biologického vývoja. Pomáha pri utváraní a upevňovaní morálnych vôľových vlastností, zlepšuje telesnú kondíciu a odstraňuje psychickú únavu. Činnosť krúžku je zameraná na rozvíjanie pohybových a motorických zručností, fyzických a duševných schopností žiakov, na prehlbovanie ich postoja k zdravému životnému štýlu, na vštepovanie zdravej súťaživosti, formovania správania sa v kolektíve. Žiaci sa v popoludňajších činnostiach uvoľnia a aktívne využívajú voľný čas v prospech svojho zdravia.

 

Cieľom krúžku je podpora k dosiahnutiu optimálneho telesného a pohybového rozvoja žiakov s viacnásobným zdravotným znevýhodnením, t. j. dosiahnutie žiadaného stupňa telesnej zdatnosti, odolnosti a pohybových zručností, rešpektujúc ich hendikep, potreby a pracovné tempo. U žiakov sa snažíme vypestovať hygienické návyky, pozitívny vzťah k pohybu, cvičeniu a športu v rámci ich obmedzených možností a rešpektovaním ich individuálnych osobitostí. Zo zdravotného hľadiska je významná kompenzačná, reedukačná a relaxačná funkcia telesnej a športovej výchovy, zameraná k zmierňovaniu alebo odstraňovaniu pohybových nedostatkov, nahradzovaniu chýbajúcich zručností inými a k zlepšovaniu celkového fyzického stavu.

V rámci krúžku šikovných rúk sa žiaci učia aktívne využívať svoj voľný čas, rozvíjať zručnosť, fantáziu, prácu s rôznym materiálom, učia sa vyrábať rôzne výrobky z prírodných a odpadových materiálov, získavajú a rozvíjajú vzťah k prírode, precvičujú zručnosť prostredníctvom manipulácie s materiálmi. Práca rôznymi technikami ako aj s pracovnými postupmi umožňuje rozvíjať ich tvorivosť.

Činnosti a aktivity vykonávané v rámci krúžku vedú k rozvoju jemnej motoriky, rozvíjajú cit pre krásu, pomáhajú budovať vzťah k prírode. Prostredníctvom krúžku je rozvíjaná detská tvorivosť, fantázia, žiaci si osvojujú základné zručnosti v narábaní s nožnicami, prácou s rozmanitými materiálmi a pod.

Cieľom krúžku nie je výsledný produkt, ale práve proces tvorby diela, jeho obsah, spontánnosť pri vytváraní a výpovedná hodnota každého diela, ktorú žiak vyrobí samostatne alebo s pomocou (koaktívnym vedením ruka v ruke) s dospelou osobou. Dôležitým aspektom je podpora tvorivých schopností žiakov a zameranie sa na zážitkovú stránku tvorby.