EPŠI

EVANJELICKÁ PRAKTICKÁ
ŠKOLA INTERNÁTNA …

Naša praktická škola je súčasťou Evanjelickej spojenej školy internátnej v Červenici. Je typ školy, v ktorej výchovno- vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím, alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným znevýhodnením, ktorým stupeň ich zdravotného znevýhodnenia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti alebo v strednej škole.

V praktickej škole sa môžu vzdelávať aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo dospelí občania s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole. Je odrazovým mostíkom pre ďalšie uplatnenie žiakov po ukončení povinnej 10 ročnej školskej dochádzky. Zákon však dovoľuje spomínaný 10. rok školskej dochádzky dokončiť aj v prvom ročníku praktickej školy.

Praktická škola ponúka pomocnú ruku aj žiakom, ktorí ukončili svoje vzdelávanie v Evanjelickej špeciálnej základnej škole pre hluchoslepých internátnej. Ich obsah výchovy a vzdelávania sa zameriava na osvojenie, či prehĺbenie sebaobslužných a hygienických návykov, aby sa po skončení školy dokázali čo najsamostatnejšie pohybovať v prostredí, v ktorom sa po absolvovaní vzdelávania ocitnú.

Vzdelávací program praktickej školy pripravuje žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, jednoduché manuálne práce, vrátane prác v domácnosti, pričom sa títo žiaci zacvičujú na vykonávanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom inej dospelej osoby. Výučba v praktickej škole trvá tri ročníky. V každom ročníku dostávajú žiaci vysvedčenie. Praktická škola nie je profesijne zameraná na zvládnutie učebného odboru, preto po jej absolvovaní nezískavajú žiaci výučný list, ale vysvedčenie o absolvovaní Praktickej školy so zameraním na jednoduché práce v určitom odbore.

Škola ponúka možnosť zaučenia sa v jednom z týchto profilujúcich predmetoch:

– Pomocné práce v kuchyni: pre žiakov praktickej školy je zriadená cvičná kuchynka . V nej sa žiaci majú možnosť oboznamovať s jednoduchými pracovnými postupmi pri príprave jednoduchých pokrmov. Učia sa základom stolovania, ale aj obsluhovania jednoduchého kuchynského náradia. Náplňou prác je aj utieranie stolov v školskej jedálni, umývanie a utieranie riadu, či nakupovanie potravín v obchode s ich následným uskladnením

– Pomocné práce v záhradníctve: tento profilujúci predmet láka najmä chlapcov. Škola opäť ponúka priestor pre realizovanie sa v školskom skleníku, ktorý je súčasťou nášho školského dvora. Vieme si spoločne dopestovať nenáročnú zeleninu ako sú paradajky, paprika, uhorky a iné. Žiaci sa učia používať rôzne záhradnícke náradia. Súčasťou tohto výcviku je ošetrovanie a okopávanie skaliek, úprava školského dvora.

– Remeselnícke práce: profilujúci predmet, v ktorom sa uplatnia tak chlapci, ako aj dievčatá. Ponúka možnosť oboznamovania sa s rôznymi materiálmi ako je drôtik, vlna, textílie, ale aj modelovacia hmota, drevo, papier a iné. Oboznamujú sa s rôznymi technikami spracovania a výroby jednoduchých výrobkov práve z týchto spomínaných materiálov.

Cieľom Praktickej školy je poskytnúť žiakom s mentálnym postihnutím optimálne podmienky pre komplexný rozvoj ich osobnosti. Žiakom, ktorí majú poškodené zmysly pomôcť priblížiť život do takej miery, do akej im to ich postihnutie dovoľuje.

Úlohou Praktickej školy je vzdelávanie v snahe čo najvšestrannejšieho pracovného a spoločenského uplatnenia žiakov, ako aj ich začlenenie a zacvičenie do prác profilujúceho voliteľného predmetu tak, aby boli schopní vykonávať zmysluplnú prácu pod dohľadom inej osoby. Praktická škola má byť odrazovým mostíkom fyzického a psychického dozrievania žiakov a má poskytovať čo možno najoptimálnejšie základy pre život v domácom prostredí alebo v zariadeniach sociálnej služby ako samostatných jednotlivcov. Žiakom s hlluchoslepotou má poskytnúť predovšetkým vedomosti v oblasti sebaobsluhy a priestorovej orientácie, ako aj osvojenie si správneho komunikačného systému vyhovujúceho tak pre žiaka, ako aj pre človeka, ktorý prichádza s nimi do užšieho slovného kontaktu.

Profilácia školy

  1. rozvíjanie a vedenie žiakov k samostatnosti v jednotlivých pracovných činnostiach vo vzťahu k vlastnej osobe a k okolitému svetu
  2. rozvíjanie komunikácie čo možno najoptimalnejšou formou vzhľadom na druh a stupeň postihnutia, rozvoj písania a čítania, osvojenie si správneho komunikačného systému pre komunikáciu s okolím
  3. rozvíjanie a zdokonaľovanie základných matematických operácií
  4. regulovanie vlastného správania
  5. získavanie a osvojovanie si základných pravidiel spoločenského správania
  6. pozitívne vnímať najbližších členov svojej rodiny, zamestnancov školy a spolužiakov
  7. získavať základné zručnosti v príprave jednoduchých jedál v domácnosti pod dohľadom inej osoby
  8. získavať vedomosti a zručnosti pri domácich prácach a údržbe domácnosti pod dohľadom inej osoby
  9. zaučiť sa v jednom z profilujúcich predmetov do takej miery, aby bol žiak schopný podieľať sa pri tejto práci pod dohľadom inej osoby.

 

Žiak po absolvovaní praktickej školy ukončuje svoje vzdelávanie.

Zároveň získava vysvedčenie o jej absolvovaní a v jeho doložke sa uvádza: Žiak (žiačka) získal(a) nižšie stredné odborné vzdelávanie.