Muzikoterapia

Prvky MUZIKOTERAPIE….

O tom, že hudba pôsobí na človeka a jeho emócie či dokonca zdravie nie je pochýb.

Hudba bola vždy neodmysliteľnou súčasťou každodenného života ľudí. Už v praveku predchodcovia človeka vytvárali prvé jednoduché hudobné skladby pomocou kameňa, či dreva. Účinok hudby je natoľko silný, že pôsobí na človeka bez ohľadu na rasu, etnickú skupinu alebo náboženstvo. Hudba pomáha vyjadriť emocionálny, fyzický i mentálny stav, dokáže nás potešiť, no taktiež nám pomáha prekonať smútok. Má moc nás aktivovať aj upokojiť. Pôžitok z hudby však nemusíme chápať len ako reakciu na hudobné podnety. Hudba a rytmus svojou silou dokážu divy a dotýkajú  sa nás bytostne tak hlboko, ako žiadne iné umenie. Melódia dokáže s ľuďmi zázraky – dokáže upokojiť, posilniť, rozveseliť, roznežniť, zmobilizovať v nás skryté sily. Prináša ľuďom nielen umelecký zážitok, ale pozitívne vplýva aj na zdravie a kvalitu života. 

Muzikoterapia je mladá veda s veľkým potenciálom. Na Slovensku je ešte pomerne neznáma. Hudba je niečo, s čím sa dennodenne stretávame, mnohí z nás ju sami tvoríme a vyjadrujeme ňou svoje pocity, emócie a nálady. Muzikoterapia využíva práve tento citový vzťah človeka k hudbe a snaží sa využiť ho na terapeutické účely. Jej účinok je často oveľa väčší ako očakávame a výsledky sú prekvapujúce.

„Muzikoterapia je použitie hudby alebo hudobných elementov (zvuk, rytmus, melódia, harmónia). Jej účelom je uľahčiť alebo rozvinúť komunikáciu, vzťahy, učenie, pohyblivosť, sebavyjadrenie, organizáciu a iné ciele za účelom uspokojenia telesných, emocionálnych, mentálnych, sociálnych a kognitívnych potrieb.“ Hra žiaka so zvukom a rytmom je priestorom slobody pre vyskúšanie rôznych nápadov a reakcií. Stáva sa priestorom, kde možno posúvať hranice vlastného konania, vnímania a poznávania. Hra žije napätím, pohybom, oduševnením a vtipom, ale aj istými pravidlami, poriadkom a bohatou intuíciou aj fantáziou. 

Muzikoterapia – je liečebná metóda, ktorá sa pokúša pomocou hudby priaznivo ovplyvniť psychický a fyzický stav človeka. Pohybové aktivity realizované pri hudbe podporujú a rozvíjajú rozsah pohybov, senzomotorickú koordináciu, svalovú silu, vytrvalosť, dýchanie, svalovú relaxáciu a kreatívne vyjadrovanie sa pohybom. Táto terapia predlžuje a zlepšuje sústredenosť, prispieva k emotívnemu prežívaniu, fantázii, predstavivosti a rozvíja zmysel pre rytmus. Muzikoterapia sa u detí realizuje aktívnou formou, a to spoluúčinkovaním dieťaťa v rytmických, vokálnych, inštrumentálnych činnostiach a hrách a pasívnou formou počúvaním zvukov špecifických hudobných nástrojov na ktoré citlivo hrá muzikoterapeut.

Na našej škole má hudba nenahraditeľné miesto a stála sa súčasťou výchovno- vzdelávacieho procesu. Prvky muzikoterapie využívame takmer dennodenne. Tomuto druhu terapií sa venujeme individuálne, teda 1:1, nakoľko je veľmi dôležité akceptovať zdravotný stav daného žiaka, jeho potreby, tempo. Prináša so sebou priestor na neverbálnu komunikáciu, takže nevyslovené hovorené slovo nie je prekážkou. Hudba im otvára široké možnosti sebavyjadrenia, intuitívne hudobné tvorenie, kreslenie pocitov prirodzeným a spontánnym spôsobom hry na jednoduchých hudobných nástrojoch. Poskytuje hlboký zážitok relaxácie, čo napomáha k  celkovému uvoľneniu spazmov v tele, upokojeniu mysle a emócií.

Vyrovnať sa s nedostatkom citových prejavov je pre dieťa ťažké a snaží  sa poradiť  si ako dokáže – výbuchmi  zlosti, afektívnymi záchvatmi, agresivitou … Jednou z možností ako pomôcť deťom zvládať  emócie je hudba. Hudba, ktorá sa stáva nielen liekom, ale aj vhodnou prevenciou.

Z prvkov muzikoterapie sa uplatňuje počúvanie relaxačnej hudby, sprevádzanie reprodukovanej hudby na najrôznejšie rytmické a zvučiace nástroje, hra na telo, spev, bubnovanie na djembe a iné typy bubnov, tvorenie hudby na nástroje z Orffovho inštrumentára i hra na vlastnoručne vyrobené jednoduché inštrumenty, pohybovo-tanečné hry a improvizácie, hry s rytmom, hry s obsahom dramatickej výchovy za sprievodu hudby a mnohé ďalšie.