O nás

Začiatky výchovy a vzdelávania žiakov s viacnásobným zdravotným znevýhodnením sa začali písať v roku 1992, kedy vznikla jediná škola tohto druhu a zamerania na Slovensku. Škola prešla viacerými zmenami. Od zmeny názvu školy, cez zriadenie ďalších dvoch organizačných zložiek.

Po vyše 30 rokoch svojej histórie dnes škola funguje a poskytuje svoju pomocnú ruku žiakom v troch organizačných zložkách:

 • v Evanjelickej špeciálnej materskej škole internátnej
 • Evanjelickej špeciálnej základnej škole pre hluchoslepých internátnej
 • Evanjelickej praktickej škole internátnej.

Súčasťou našej školy je aj školský internát. Ten poskytuje ubytovanie pre žiakov našej školy. Popri škole funguje aj školská jedáleň.

Do Evanjelickej špeciálnej základnej školy pre hluchoslepých internátnej sa prijímajú žiaci na základe správ :

 • zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia
 • zo psychologického vyšetrenia
 • nálezu z očného a sluchového vyšetrenia
 

Pre prijatie žiakov do Evanjelickej špeciálnej materskej školy internátnej a praktickej školy internátnej sú potrebné správy:

 • zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia
 • zo psychologického vyšetrenia
 • v prípade, že je u žiakov prítomné aj zrakové a sluchové znevýhodnenie,- je potrebné túto skutočnosť doložiť lekárskou správou

 

Žiadosti o prijatie žiaka do školy evidujeme počas celého roka, najneskôr však do 15. septembra príslušného kalendárneho roka.

Okrem výchovy a vzdelávania sa žiakom poskytujú rôzne druhy terapie:

 • Canisterapia
 • Hipoterapia
 • Prvky muzikoterapie, arteterapie
 • SNOEZELEN terapia- v multisenzorickej miestnosti
 • Ergoterapia- práca v tvorivých dielňach

 

Tradičné podujatia na škole:

 • Zahájenie školského roka v Chráme Božom v Opinej, popr. v školskej jedálni
 • Oslava narodenín žiakov
 • Mikuláš na škole
 • Karneval
 • Deň deti
 • Návšteva bábkového divadla
 • Návšteva zoologickej záhrady
 • Hry na školskom dvore
 • Vianočná akadémia
 • Výlety do okolia
 • Tvorivé dielne