EŠMŠI

Evanjelická špeciálna
materská škola internátna

Evanjelická špeciálna materská škola internátna v Červenici / ďalej len EŠMŠI/, bola zriadená ako samostatný právny subjekt a zaradená do siete škôl SR ministerstvom školstva SR dňa 2.9.2008, na základe zriaďovacej listiny č. CD-2008-9686/20780-1/916, zo dňa 4. augusta 2008, ako predškolské zariadenie podľa zákona č. 279/1993 Zb. o školských zariadeniach.
EŠMŠI je jednotriednym predškolským zariadením, sídliacim v budove Evanjelickej spojenej školy internátnej / ďalej len ESŠI/, v podkrovnej časti tohto zariadenia, ako oddelený objekt, s priľahlými miestnosťami. Pozostáva z jednej triedy, slúžiacej zároveň ako herňa detí, ale aj ako miesto pre oddych a relaxáciu detí, kabinetu pre zamestnancov školy, kúpeľne so sprchovacím kútom pre zamestnancov, WC a umyváreň pre deti, skladom učebných pomôcok a príručnej kuchynky, všetko s bezbariérovým prístupom. Súčasťou škôlky je aj spoločná školská jedáleň, kde je deťom zabezpečená celodenná strava.

Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku, vyžadujúcu si osobitnú starostlivosť, od 3. do 6. rokov ( s možnosťou odkladu  povinnej školskej dochádzky, v spolupráci s rodinou a štátnymi inštitúciami , v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí, až o 2 roky).

Zameraním výchovno-vzdelávacieho procesu je socializácia dieťaťa s hluchoslepotou, s mentálnym postihnutím a viacnásobným postihnutím, jeho príprava na život v rodinnom prostredí alebo v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Pripraviť dieťa s hluchoslepotou, s mentálnym postihnutím a viacnásobným postihnutím na život v intaktnej spoločnosti, v súlade s osobitosťami a individuálnymi rozvojovými možnosťami, danými ich zdravotným znevýhodnením.

Svojou prevádzkou dopĺňa rodinnú a ústavnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť, zameranú na všestranný harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, fyzický, intelektuálny rozvoj, v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami. Vytvára podmienky na zaškolenie detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou a detí, ktoré majú začať plniť povinnú školskú dochádzku.

Dieťa získa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu doklad o ukončení – Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

DO EŠMŠI SA PRIMÁRNE PRIJÍMAJÚ DETI s:
1. Hluchoslepotou – s duálnym zmyslovým postihnutím, pričom sa vychádza zo základnej špecifikácie:
    • so slabozrakosťou  a nedoslýchavosťou – dieťa so zvyškami zraku a sluchu,
    • s nedoslýchavosťou  a s totálnou slepotou – dieťa so zvyškami sluchu a s praktickou  slepotou,
    • so slabozrakosťou – s totálnou hluchotou – dieťa so zvyškami zraku a s praktickou  hluchotou,
    • s praktickou hluchoslepotou – dieťa s minimálnymi zvyškami zraku a sluchu
    • s hluchoslepotou – dieťa s totálnou hluchotou a slepotou

2. s mentálnym postihnutím:
    • ľahkým stupňom mentálneho postihnutia
    • stredným stupňom mentálneho postihnutia
    • ťažkým stupňom mentálneho postihnutia

O prijatí alebo o neprijatí žiakov do školy rozhoduje komisia, ktorú ustanovuje riaditeľ  školy z pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školy. Táto komisia na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa a odborných posudkov (špeciálno-pedagogické vyšetrenie, psychologické vyšetrenie ako aj iné odborné vyšetrenia) rozhodne o prijatí (neprijatí) žiaka.

Do nášho zariadenia sa prijímajú deti z celého Slovenska bez rozdielu vierovyznania a konfesie.

Výchovno vzdelávací proces vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu:
    • Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 predprimárne vzdelávanie, schváleného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15. mája 2017 pod číslom 2017-2127/20564:14-10G0 s platnosťou od 1. septembra 2017.

Na základe Štátneho  vzdelávacieho programu sú vypracované Školské vzdelávacie programy:
    • Školský vzdelávací program pre hluchoslepé deti  ISCED 0 predprimárne vzdelávanie – „Veselé slniečka“
    • Školský vzdelávací program pre deti s mentálnym postihnutím
ISCED 0 predprimárne vzdelávanie – „Veselé slniečka“

Pre deti s hluchoslepotou a detí s mentálnym postihnutím nie sú vypracované vzdelávacie štandardy, čo vyplýva z charakteru zdravotného znevýhodnenia.
Postupujú podľa určeného obsahu vzdelávania a špecifických cieľov vzdelávania.
Výkony hluchoslepých a mentálne postihnutých detí v predprimárnom vzdelávaní, sú individuálne limitované samotným postihnutím.


FORMY DENNÝCH ČINNOSTÍ EDUKAČNÉHO PROCESU,
v ktorých je zastúpené spontánne i zámerné učenie:
    • hry a činnosti podľa voľby detí
    • zdravotné cvičenie
    • vzdelávacia aktivita
    • pobyt vonku
    • odpočinok
    • činnosti zabezpečujúce životosprávu
    • špeciálne cvičenia
    • rehabilitačná starostlivosť

Výchovno – vzdelávací proces v EŠMŠI je zameraní na oboznamovanie sa s okolitým svetom a poznávaní jeho zákonitostí na elementárnej úrovni.

Súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu sú aj: hipoterapia, canisterapia, Snoozelen, soľná terapia v Soľnej jaskyni, terapia s hlinou, školské a triedne výlety s oboznamovaním sa s okolím školy – mesta a rôzne školské akcie ktoré sa praktizujú priebežne počas školského roka, ako napríklad: karneval, požehnanie detí, Mikuláš, vianočná besiedka, prehliadka umeleckých zručností, tvorivé dielne, šarkaniáda, oslava narodenín a iné ďalšie akcie.