EŠMŠI

Evanjelická špeciálna
materská škola internátna

                                                                                                 „Slnko detstva musí mať takú silu,                                                                                                                                                    aby vydržala po celý život    
                                                                                                          (indické príslovie)

Evanjelická špeciálna materská škola internátna v Červenici bola zriadená ako samostatný právny subjekt a zaradená do siete škôl SR ministerstvom školstva SR dňa 02.09.2008, na základe zriaďovacej listiny č. CD-2008-9686/20780-1/916, zo dňa 04. augusta 2008, ako predškolské zariadenie podľa zákona č. 279/1993 Zb. o školských zariadeniach.

EŠMŠI je jednotriednym predškolským zariadením, sídliacim v budove Evanjelickej spojenej školy internátnej , a to v podkrovnej časti tohto zariadenia, ako oddelený objekt s priľahlými miestnosťami. V celej budove školy je bezbariérový prístup.

Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku, vyžadujúcu si osobitnú starostlivosť, od 3. do 6. rokov.

 ZAMERANÍM VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU  JE:

 • socializácia dieťaťa s hluchoslepotou, s mentálnym a viacnásobným zdravotným znevýhodnením
 • príprava na život v rodinnom prostredí alebo v zariadeniach sociálnej starostlivosti
 • pripraviť dieťa s hluchoslepotou, s mentálnym a viacnásobným zdravotným znevýhodnením na život v intaktnej spoločnosti, v súlade s osobitosťami a individuálnymi rozvojovými možnosťami, danými ich zdravotným znevýhodnením

 

Svojou prevádzkou dopĺňa:

 • rodinnú a ústavnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť, zameranú na všestranný harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, fyzický, intelektuálny rozvoj, v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami
 • vytvára podmienky na zaškolenie detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou a detí, ktoré majú začať plniť povinnú školskú dochádzku

Dieťa získa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu doklad o ukončení – Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania.

FORMY DENNÝCH ČINNOSTÍ EDUKAČNÉHO PROCESU, v ktorých je zastúpené spontánne i zámerné učenie:

 • hry a činnosti podľa voľby detí
 • zdravotné cvičenie
 • vzdelávacia aktivita
 • pobyt vonku
 • odpočinok
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu
 • špeciálne cvičenia
 • rehabilitačná starostlivosť

Výchovno – vzdelávací proces v EŠMŠI je zameraní na oboznamovanie sa s okolitým svetom a poznávaní jeho zákonitostí na elementárnej úrovni.

DO EŠMŠI SA PRIMÁRNE PRIJÍMAJÚ DETI s:
1. Hluchoslepotou – s duálnym zmyslovým postihnutím, pričom sa vychádza zo základnej špecifikácie:
    • so slabozrakosťou  a nedoslýchavosťou – dieťa so zvyškami zraku a sluchu,
    • s nedoslýchavosťou  a s totálnou slepotou – dieťa so zvyškami sluchu a s praktickou slepotou,
    • so slabozrakosťou a s totálnou hluchotou – dieťa so zvyškami zraku a s praktickou hluchotou,
    • s praktickou hluchoslepotou – dieťa s minimálnymi zvyškami zraku a sluchu
    • s hluchoslepotou – dieťa s totálnou hluchotou a slepotou

2. s mentálnym postihnutím:
    • ľahkým stupňom mentálneho postihnutia
    • stredným stupňom mentálneho postihnutia
    • ťažkým stupňom mentálneho postihnutia

O prijatí alebo o neprijatí žiakov do školy rozhoduje komisia, tvorená z pedagogických zamestnancov školy. Táto komisia na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa a odborných posudkov (špeciálno-pedagogické vyšetrenie, psychologické vyšetrenie ako aj iné odborné vyšetrenia) rozhodne o prijatí (neprijatí) žiaka do školy. Následne riaditeľka školy vydá rozhodnutie. 

Do nášho zariadenia sa prijímajú deti z celého Slovenska bez rozdielu vierovyznania a konfesie 

Výchovno vzdelávací proces vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu:
    • Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 predprimárne vzdelávanie, schváleného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15. mája 2017 pod číslom 2017-2127/20564:14-10G0 s platnosťou od 1. septembra 2017.

Na základe Štátneho  vzdelávacieho programu sú vypracované Školské vzdelávacie programy:
    • Školský vzdelávací program pre hluchoslepé deti  ISCED 0 predprimárne vzdelávanie – „Veselé slniečka“
    • Školský vzdelávací program pre deti s mentálnym postihnutím
ISCED 0 predprimárne vzdelávanie – „Veselé slniečka“

Pre deti s hluchoslepotou a detí s mentálnym postihnutím nie sú vypracované vzdelávacie štandardy, čo vyplýva z charakteru zdravotného znevýhodnenia.
Postupujú podľa určeného obsahu vzdelávania a špecifických cieľov vzdelávania.
Výkony hluchoslepých a mentálne postihnutých detí v predprimárnom vzdelávaní, sú individuálne limitované samotným postihnutím.