Školský internát

Činnosť školského internátu

Neoddeliteľnou súčasťou edukácie v Evanjelickej spojenej škole internátnej v Červenici je aj školský internát.

Školský internát je zriadený Východným dištriktom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania so sídlom v Prešove. Súbežne s výchovno-vzdelávacím procesom školy ŠI poskytuje žiakom primeranú štruktúru duchovných, spoločenských, kultúrnych a športových aktivít.

V školskom internáte sú zaradené deti predškolského, žiaci mladšieho a staršieho veku.Všetko sú to žiaci so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, a preto sa ku všetkým deťom a žiakom pristupuje individuálne podľa stupňa postihnutia. V súčasnosti je v ŠI 19 žiakov s nepretržitou prevádzkou (mimo školských prázdnin). Žiaci sú podľa veku rozdelení do dvoch výchovných skupín.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú traja pedagogickí vychovávatelia a päť pedagogických asistentov. Súčasťou činnosti školského internátu sú aj dva záujmové krúžky, za ktoré sú zodpovední dvaja pedagogickí vychovávatelia a to :

– Krúžok šikovných rúk – ten má za cieľ naučiť žiakov s hluchoslepotou používať svoje ruky ako nástroje poznávania i skúmania okolitého sveta, či vyjadrovania svojich pocitov, či už to na papier, textíliu alebo aj pri ostatných aktivitách v krúžku. Aktívnou prácou chceme naučiť žiakov využívať a plánovať svoj voľný čas. Činnosťami chceme dopomáhať k rozvíjaniu jemnej motoriky, posilňovať zrakovú a sluchovú stimuláciu prostredníctvom terapií ( aromaterapia, muzikoterapia, hra na telo). Chceme vzbudiť u žiakov záujem o ručné práce a rozvíjať ich tvorivosť a vlastnú fantáziu do takej miery , do akej nám postihnutie a momentálny stav žiaka dovoľuje.

– Športové hry – je príjemným spestrením záujmovej činnosti žiakov. V rámci krúžku sa učia aktívne využívať svoj voľný čas. Športová činnosť je jednou z hlavných prostriedkov pri formovaní zdravého telesného rozvoja detí výhľadom na psychomotorické osobitosti a úroveň ich biologického vývoja. Pomáha pri utváraní a upevňovaní morálnych vôľových vlastností, zlepšuje telesnú kondíciu a odstraňuje psychickú únavu. Činnosť krúžku je zameraná na rozvíjanie pohybových a motorických zručností, fyzických a duševných schopností žiakov, an prehlbovanie ich postoja k zdravému životnému štýlu, na vštepovanie zdravej súťaživosti, formovania správania sa v kolektíve. Žiaci sa v popoludňajších činnostiach uvoľnia a aktívne využívajú voľný čas v prospech svojho zdravia.

Hlavným cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu ŠI je rozvoj kľúčových kompetencií žiaka s viacnásobným postihnutím, ktoré sa navzájom prelínajú v jednotlivých tematických oblastiach výchovy v duchu kresťanských hodnôt. Žiaci si postupne dopĺňajú kompetenciezískavané na vyučovaní v škole. Stanovené kompetencie predstavujú ideálny cieľový prístup, ktorý sa dostavuje systematickým a postupným výchovno-vzdelávacím procesom. Našim cieľom je, aby žiak internátu mal osvojené čo možno najširšie kompetencie, ktoré zodpovedajú jeho osobitným možnostiam. Edukačná činnosť v školskom internáte nadväzuje na individuálny výchovno-vzdelávací program, ktorý má vypracovaný každý žiak osobitne. Činnosť nadväzuje na dopoludňajšie vyučovanie. Tak, ako v dopoludňajšom vyučovaní, aj popoludní pristupujeme ku každému žiakovi individuálne s prihliadnutím na jeho možnosti a potreby.

ŠI zabezpečuje odpočinok po vyučovaní, relaxáciu a záujmové využitie voľného času. Žiaci sa učia žiť v kolektíve, spolupracovať a tolerovať sa navzájom. Veľký dôraz dávame na socializáciu žiakov. Jednotlivé činnosti výchovy mimo vyučovania rozvíjajú u nich dôležité zručnosti a vedomosti, dávajú priestor vlastnej iniciatíve a tým rozvíjajú komplexnú osobnosť jednotlivca.

Výchovou mimo vyučovania rozumieme aj čas, ktorý je strávený mimo školského zariadenia. Preto sú neoddeliteľnou súčasťou činnosti, ktoré prebiehajú v interiéri školy, na školskom ihrisku, prechádzky po dedine, rôzne pohybové aktivity, obľúbený je pobyt v Snoozelen miestnosti. Organizujeme aj rôzne výlety, napr. návšteva ZOO, divadla a rôzne iné aktivity podľa plánu činnosti školského internátu. Samozrejme pracujeme aj v triedach. Tu sa zameriavame hlavne na výrobu rôznej sezónnej dekorácie, pracujeme s prírodným materiálom, získavame základné zručnosti pri domácich prácach, skrášľujeme interiér a exteriér školy, učíme žiakov zodpovednému prístupu a pozitívnemu vzťahu k manuálnej práci. Všetky tieto činnosti vykonávame podľa plánu práce a všetky sú vykonávané cielene, aby sme rozvíjali komunikačné a kognitívne kompetencie, nezabúdame na rozvoj estetického cítenia, zmysel pre poriadok, medzi kľúčové patrí aj rozvoj pohybových aktivít, orientácia v čase a priestore. Výchovu mimo vyučovania uskutočňujeme formou týždenného edukačného pôsobenia vo výchovných skupinách, v ktorých je najviac 9 žiakov. Základnou organizačnou formou výchovy je individuálna alebo skupinová výchovno-vzdelávacia aktivita vo výchovnej skupine. Špecifickým cieľom ŠI je vychovávať žiakov k zmysluplnému využívaniu voľného času a voľný čas využívať kreatívne, zmysluplne a zábavne.

Informácia o činnosti školského internátu sa vykonáva pravidelne každý štvrťrok na hodnotiacej pedagogickej rade, prípadne aj individuálne podľa potreby. Pravidelne vedieme podagogickú dokumentáciu – Denník výchovnej skupiny a Denný záznam školského internátu. Cieľom hodnotenia práce a činnosti žiaka v školskom internáte je uvedomenie si kladného hodnotenia (pochvala, pohladenie, odmena ….) a záporného hodnotenia (napomenutie, posunok – zdvihnutý prst, ….). Každé hodnotenie musí mať na žiaka pozitívny motivujúci účinok. Základnou úlohou pedagóga je dodržanie metodických pokynov s prihliadnutím na stupeň a druh postihnutia s poznaním žiakovej osobnej anamnézy. Pri hodnotení vychádzame z mesačných plánov, ktoré sú prispôsobené zdravotnému znevýhodneniu a individuálnym potrebám.

Mgr. Marta Kapitáňová
Vedúca školského internátu