Vitajte na stránkach našej školy!

Cieľom vzdelávania i poslaním školy je vychovávať a vzdelávať deti a žiakov s ťažkým viacnásobným znevýhodnením tak, aby sa podľa možnosti čo najskôr vyrovnali so svojimi danosťami a boli spôsobili žiť relatívne plnohodnotný život v spoločnosti do takej miery, do akej im ich zdravotné znevýhodnenie dovoľuje. V našej škole sa snažíme napĺňať špeciálne potreby detí a vytvárať prostredie, v ktorom prežijú v rámci svojich možnosti radostné a šťastné detstvo. K zvládnutiu tohto snaženia a tejto úlohy je potrebné veľké majstrovstvo celého kolektívu zamestnancov. Tiež chceme pomôcť rodičom i zákonným zástupcom pochopiť základnú podstatu dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, aby ho vedeli prijať také, aké je a pomôcť mu prekonávať všetky bariéry v živote.
„Deťom treba venovať najväčšiu starostlivosť, lebo sú najcennejším darom a klenotom, ktorý sa nedá s ničím porovnať.“
J. A. Komenský

EŠMŠI

Evanjelická špeciálna materská škola internátna v Červenici bola zriadená ako samostatný právny subjekt a zaradená do siete škôl SR ministerstvom školstva SR dňa 02.09.2008, na základe zriaďovacej listiny č. CD-2008-9686/20780-1/916, zo dňa 04. augusta 2008, ako predškolské zariadenie podľa zákona č. 279/1993 Zb. o školských zariadeniach.

EŠZŠ
pre HSI

Ruky sú nástrojom pozorovania, skúmania i hľadania nepoznaného. Cestou za dobrodružstvom a hrou. Prostriedkom výchovy a vzdelávania. Kontaktom s okolitým svetom. Často jediným.

EPŠI

Naša praktická škola je súčasťou Evanjelickej spojenej školy internátnej v Červenici. Je typ školy, v ktorej výchovno- vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím, alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii
s iným zdravotným 

Školský internát

Neoddeliteľnou súčasťou edukácie v Evanjelickej spojenej škole internátnej v Červenici je aj školský internát.

Školský internát je zriadený Východným dištriktom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania so sídlom v Prešove. 

Medzinárodný deň stromov

„ Chráňme stromy, chrobáčikom domy…“ Medzinárodný deň stromov patrí k dňom, o ktorom sa veľa nehovorí a nepíše, ale pre nás však tento včerajší bol super. Vďaka pani

Čítať viac »

Naše poďakovanie patrí predovšetkým OZ Dotyky svetla pod vedením Mgr. Leonarda Holblinga za dlhodobú spoluprácu, finančnú i materiálnu pomoc, podporu a priateľstvo, ďalej Vinotéke Víno Chvostek v Bratislave- Rači, kde môžeme počas roka vystavovať výrobky našich žiakov, ako aj za finančnú zbierku, ktorá bola s touto výstavou spojená, výtvarníčke Monike Pascoe Mikyškovej, s ktorou realizujeme projekt arteterapie, Veronike Kušlitovej– canisterapeutke, ktorá sa nám s láskou a odhodlaním venuje, všetkým Evanjelickým školám, CZ ECAV, všetkým našim priateľom a známym, nemenovaným sponzorom a podporovateľov školy, ….

Ďakujeme, že ste využili možnosť pomôcť našej škole. Vaša pomocná ruka má pre nás obrovskú hodnotu. Sme šťastní, že stojíte pri nás, podporujete nás a fandíte nám. Je to pre nás hnacím motorom v našom ďalšom napredovaní.
Hľadáte staršie informácie ktoré ste na tejto stránke nenašli? 
Pre presmerovanie na starý web kliknite sem