Rada školy

pri Evanjelickej spojenej škole internátnej v Červenici

Rada školy pri Evanjelickej spojenej škole internátnej v Červenici je iniciatívnym a poradným orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy. Vyjadruje sa tiež ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy. Jej dôležitou úlohou a zároveň povinnosťou je uskutočňovanie výberového konania na funkciu riaditeľa školy a predkladanie návrhu zriaďovateľovi školy – Východnému dištriktu ECAV na SK so sídlom v Prešove, na vymenovanie riaditeľa školy a tiež prípadné predloženie návrhu na odvolanie riaditeľa školy. Nemenej dôležitou úlohou je aj vyjadrovanie sa k návrhu rozpočtu školy, k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy alebo k správe o výsledkoch hospodárenia školy.  

 

Rada školy pri Evanjelickej spojenej škole internátnej v Červenici má 7 členov.

Členmi rady školy sú: 

  • 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy
  • 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy
  • 3 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy
  • 1 zvolený zástupcovia rodičov

 

Všetky podrobnosti na základe ktorých je Rada školy zriadená, a ktorými sa riadi, sú zakotvené v Štatúte rady školy pri Evanjelickej spojenej škole internátnej v Červenici.