Škola dnes ...

 

Začiatky výchovy a vzdelávania žiakov s viacnásobným postihnutím, postihnutím zraku a sluchu sa začali písať v roku 1992, kedy vznikla jediná škola tohto druhu na Slovensku. Škola prešla viacerými zmenami. Od zmeny názvu školy, cez zriadenie ďalších dvoch organizačných zložiek.

Po vyše 27 rokoch svojej histórie dnes škola funguje a poskytuje svoju pomocnú ruku žiakom v troch organizačných zložkách:

 • v Evanjelickej špeciálnej materskej škole internátnej
 • Evanjelickej špeciálnej základnej škole pre hluchoslepých internátnej
 • Evanjelickej praktickej škole internátnej.

 

Súčasťou školy je aj školský internát poskytujúci ubytovanie pre 22 žiakov našej školy. Popri škole funguje aj školská jedáleň.

V tomto školskom roku 2019/2020 máme na škole 25 žiakov. V Evanjelickej špeciálnej materskej škole internátnej je 6 žiakov, v Evanjelickej špeciálnej základnej škole pre hluchoslepých internátnej je tohto času 15 žiakov a v Praktickej škole internátnej 4 žiaci.

 

Podmienky prijímania do školy:

 

Do Evanjelickej špeciálnej základnej školy pre hluchoslepých internátnej sa prijímajú žiaci na základe:

 • Správy zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia
 • Správy psychologického vyšetrenia
 • Nálezu z očného a sluchového vyšetrenia

 

Pre prijatie žiakov do Evanjelickej špeciálnej materskej školy internátnej a praktickej školy internátnej je potrebná:

 • Správa zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia
 • Správa psychologického vyšetrenia
 • V prípade, že je u žiakov prítomná aj porucha zraku a sluchu,- je potrebné doložiť aj toto vyšetrenie

 

Žiadosti o prijatie žiaka do školy evidujeme počas celého roka, najneskôr však do 15. septembra príslušného kalendárneho roka.

 

Okrem výchovy a vzdelávania sa žiakom poskytujú rôzne druhy terapie:

 • Canisterapia ( 2x do mesiaca)
 • Hipoterapia
 • Prvky muzikoterapie, arteterapie
 • SNOEZELEN terapia- v multisenzorickej miestnosti
 • Ergoterapia- práca v tvorivých dielňach

 

Tradičné podujatia na škole:

 • Zahájenie školského roka v Chráme Božom v Opinej
 • Oslava narodenín žiakov
 • Mikuláš na škole
 • Karneval
 • Deň deti
 • Návšteva bábkového divadla
 • Návšteva zoologickej záhrady
 • Hry na školskom dvore
 • Vianočná akadémia
 • Výlety do okolia
 • Tvorivé dielne