Venovanie 2 % z vašich daní za rok 2019

Vážení priatelia našej školy,


dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovanie 2 % z vašich daní za rok 2019


Ako nám môžete pomôcť...


Text jednej známej slovenskej piesne znie:„ Podaj mi ruku, chcem mať kontakt so životom...!“ Áno, je reč o pomocnej ruke, ktorú potrebuje vo svojom živote každý jeden z nás. Tak ako ju potrebujeme, rovnakým spôsobom by sme ju mali vedieť podať ďalej....
O podobnej pomocnej ruke hovorí aj neznáma hluchoslepá žena, ktorá sa jedného dňa prebudila po ťažkej operácií. Bola dezorientovaná v cudzom prostredí a hlavne neistá. Potrebovala pomoc.  A tá pomoc, po ktorej tak veľmi túžila  predsa len prišla... „ Odrazu som zacítila ruku, ktorá ma pohladila a povedala mi, že je všetko v poriadku. Táto ruka znamenala pre mňa celý svet! Znamenala pre mňa v tom momente viac, ako všetky obrazy a zvuky sveta.“.

 


Vašou pomocnou rukou nám pomôžete skvalitniť výchovno- vzdelávací proces na škole darovaním 2 % z dane. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.
Ak ste sa rozhodli pomôcť, prostredníctvom poukázania vášho podielu zaplatenej dane neinvestičnému fondu TICHO v TME detí v Červenici, prinášame vám návod, čo musíte urobiť, ak ste:


ZAMESTNANEC
Je potrebné, aby ste do 15.2.2020 požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Váš zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná vaše ročné zúčtovanie a vystaví vám potvrdenie o zaplatení dane, ktoré spolu s vyplneným vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane, doručíte do 30.4.2020 na Daňový úrad v mieste svojho bydliska.
Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

Meno alebo názov:  TICHO v TME detí v Červenici, n.f.       
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Červenica 114, 082 07 Tuhrina
Právna forma: Neinvestičný fond
Identifikačné číslo (IČO): 361672912% z dane poukazujú zamestnanci, 3% z dane môžu poukázať dobrovoľníci, ktorí odpracovali v roku 2019 minimálne 40 dobrovoľníckych hodín.


Tlačivo VYHLÁSENIE na venovanie 2% z daní za rok 2019


FYZICKÁ OSOBA
Je potrebné, aby ste vo svojom daňovom priznaní vyhlásili, že suma zodpovedajúca 2% (3%)  zaplatenej dane sa má poukázať určenému prijímateľovi:
Daňové priznanie FO typ A - VIII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona
Daňové priznanie FO typ B - XII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

PRÁVNICKÁ OSOBA
Je potrebné, aby ste vo svojom daňovom priznaní vyhlásili, že suma zodpovedajúca 1% (2%) zaplatenej dane sa má poukázať určenému prijímateľovi/prijímateľom
IV. časť - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať vaše 2% práve nám.

PaedDr. Miloš Kollár, PhD. správca fondu