Krúžok šikovných rúk ...

V rámci krúžku šikovných rúk sa žiaci učia aktívne využívať svoj voľný čas, rozvíjať zručnosť, fantáziu, prácu s rôznym materiálom, učia sa vyrábať rôzne výrobky z prírodných a odpadových materiálov, získavajú a rozvíjajú vzťah k prírode, precvičujú zručnosť prostredníctvom manipulácie s materiálmi. Práca rôznymi technikami ako aj s pracovnými postupmi umožňuje rozvíjať ich tvorivosť.

 

Činnosti a aktivity vykonávané v rámci krúžkuvedú k rozvoju jemnej motoriky, rozvíjajú cit pre krásu, pomáhajú budovať vzťah k prírode. Prostredníctvom krúžku je rozvíjaná detská tvorivosť, fantázia, žiaci si osvojujú základné zručnosti v narábaní s nožnicami, prácou s rozmanitými materiálmi a pod. Cieľom krúžku

 

Cieľom krúžku nie je výsledný produkt, ale práve proces tvorby diela, jeho obsah, spontánnosť pri vytváraní a výpovedná hodnota každého diela, ktorú žiak vyrobí samostatne alebo s pomocou (koaktívnym vedením ruka v ruke) s dospelou osobou. Dôležitým aspektom je podpora tvorivých schopností žiakov a zameranie sa na zážitkovú stránku tvorby.