Športový krúžok ...

 

Športová činnosť je jednou z hlavných prostriedkov pri formovaní zdravého telesného rozvoja detí výhľadom na psychomotorické osobitosti a úroveň ich biologického vývoja. Pomáha pri utváraní a upevňovaní morálnych vôľových vlastností, zlepšuje telesnú kondíciu a odstraňuje psychickú únavu. Činnosť krúžku je zameraná na rozvíjanie pohybových a motorických zručností, fyzických a duševných schopností žiakov, na prehlbovanie ich postoja k zdravému životnému štýlu, na vštepovanie zdravej súťaživosti, formovania správania sa v kolektíve. Žiaci sa v popoludňajších činnostiach uvoľnia a aktívne využívajú voľný čas v prospech svojho zdravia.

Cieľom krúžku je podpora k dosiahnutiu optimálneho telesného a pohybového rozvoja žiakov s viacnásobným postihnutím, t. j. dosiahnutie žiadaného stupňa telesnej zdatnosti, odolnosti a pohybových zručností, rešpektujúc ich hendikep, potreby a pracovné tempo. U žiakov sa snažíme vypestovať hygienické návyky, pozitívny vzťah k pohybu, cvičeniu a športu v rámci ich obmedzených možností a rešpektovaním ich individuálnych osobitostí. Zo zdravotného hľadiska je významná kompenzačná, reedukačná a relaxačná funkcia telesnej a športovej výchovy, zameraná k zmierňovaniu alebo odstraňovaniu pohybových nedostatkov, nahradzovaniu chýbajúcich zručností inými a k zlepšovaniu celkového fyzického stavu.