Ukončenie školského roka 2020/2021

Školský rok sme chceli ukončiť službami Božími s požehnaním detí a Večerou Pánovou. Po dohode s br. farárom Gregom sme sa teda rozhodli, že Služby Božie urobíme na amfiteátri v školskej záhrade keďže aj počasie nám prialo.

Všetci sme už sedeli vonku na lavičkách a tešili sa hrejivým lúčom slnka, keď došli k nám br. farár s našou pani riaditeľkou Ivkou Krajčirovičovou. Na úvod nás brat farár oboznámil s programom Služieb Božích a zaspievali sme si z piesne 315 dva verše Svieť, svetlo, svieť uprostred sveta tmí, svieť, Bože, sám. Potom sa k nám prihovoril textom z Evanjelia Jána 8, 34 -36 „ Odpovedal im Ježiš: Veru, veru, hovorím vám: Každý kto pácha hriech, je otrokom hriechu. Otrok však nezostáva v dome naveky, syn zostáva naveky. Keď vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní.“ Brat farár rozprával, že oslobodení sme skrze vieru v Ježiša Krista. Ak veríme, že Ježiš je pravda, život i láska a rozhodneme sa žiť Ježišovu lásku, vtedy vieme odpúšťať ľuďom okolo nás aj žiť život v pravde. Ak úprimne nežijeme svoj život pred ľuďmi a nedokážeme odpustiť ľuďom, ktorí nám nejakým spôsobom ublížili, ani náš Boh nám naše hriechy neodpustí. Boh sa na nás pozerá inak ako sa mi pozeráme na ľudí. Máme byť k sebe, našim blízkym úprimní, lebo iba vtedy sme úprimní aj k Bohu, a Boh je spravodlivý Boh, preto každému odplatí podľa jeho skutkov. Po tomto krátkom príhovore br. farár požehnal deti a dospelým poslúžil Večerou Pánovou. Potom sa ešte brat farár pomodlil za naše deti aj zamestnancov celej školy a všetci spoločne sme sa nakoniec pomodlili modlitbu Pánovu – Otče náš. Na záver sme prijali Áronovské požehnanie od brata farára a dospievali posledný verš piesne: Svieť, svetlo, svieť. Nakoniec sa s nami brat farár pekne rozlúčil a ešte raz nám poprial Božie požehnanie, aby nás sprevádzalo počas nastávajúcich prázdnin.

-I.V.-