Voľba riaditeľky Evanjelickej spojenej školy internátnej v Červenici

Dňa 12. februára 2021 prebehli na Evanjelickej spojenej škole internátnej v Červenici voľby na funkciu riaditeľa školy. Spomedzi dvoch uchádzačiek vyhrala výberové konanie Mgr. Iveta Krajčirovičová, ktorá nastúpila do funkcie riaditeľky školy 1. marca 2021.

 

Mgr. Iveta Krajčirovičová pôsobí na našej škole už viac ako 20 rokov a za toto obdobie prešla takmer všetkými pozíciami. Začínala ako pomocná vychovávateľka, neskôr pracovala ako pedagogická vychovávateľka a už viac ako 10 rokov pracovala v Evanjelickej praktickej škole ako triedna učiteľka. Posledná dva roky bola zástupkyňou riaditeľa školy. Okrem pedagogickej činnosti sa angažovala do mnohých aktivít. Roky pôsobila ako kronikárka školy, je autorkou niektorých článkov, ktoré boli publikované v časopisoch. Podieľala sa na tvorbe školského vzdelávacieho programu pre praktickú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím a rovnako aj vzdelávacieho programu pre žiakov s hluchoslepotou.

 

K zvoleniu do funkcie riaditeľky školy jej prajeme hlavne veľa trpezlivosti, kreatívnych a inovatívnych nápadov, a hlavne veľa Božieho požehnania k jej ďalšej práci.

 

Na záver chceme poďakovať bývalému riaditeľovi školy PaedDr. Milošovi Kollárovi PhD. za jeho dlhoročnú činnosť na našej škole a prajeme mu veľa rodinnej pohody a čas pohody a oddychu.

 

-K.M.-