Evanjelická spojená škola internátna

ø     Evanjelická špeciálna materská škola internátna

ø     Evanjelická špeciálna základná škola internátna pre hluchoslepých

ø     Evanjelická praktická škola internátna

                     "... ak sedím vo tme, Hospodin mi je svetlom ..."                                                                                                                                                       Micheáš 7, 8

História PDF Tlačiť E-mail

HISTÓRIA VZDELÁVANIA HLUCHOSLEPÝCH.


 • Hluchoslepý človek má poruchu zraku aj sluchu. Táto porucha môže byť rôzneho stupňa. Kombinácia porúch týchto zmyslov zapríčiňuje vývinové, vzdelávacie, komunikačné a výchovné problémy, ktoré neumožňujú takémuto jedincovi vzdelávať sa v školách pre zrakovo postihnutých alebo sluchovo postihnutých. Je potrebné, aby sa vzdelávali v špeciálnych školách pre hluchoslepé deti, ktoré majú špecifické programy pre ich postihnutie.
 • V minulosti existoval názor, že hluchoslepí jedinci nie sú vzdelávateľní. Takto postihnutí ľudia ostávali buď v rodinách, kde sa im nedostávalo adekvátneho vzdelávania alebo boli umiestnení v ústavoch pre mentálne postihnutých a pre nevidiacich. V týchto zariadeniach neexistovali žiadne špeciálne programy pre vzdelávanie takto postihnutých osôb.
 • Nie je presne známe, kto a kde začal vzdelávať hluchoslepých. Prvé zmienky o vzdelávaní a výchove hluchoslepých siahajú do 18. storočia . Začali sa o to zaujímať v krajinách ako Veľká Británia, USA, Nemecko, Holandsko a Poľsko.
 • Medzi najznámejšie vzdelávané osobnosti patria: Laura Brigman, Helen Keller, Oľga Skorochodovová.
 • V minulosti sa pedagógovia zameriavali na vzdelávanie hluchoslepých detí len s nižším mentálnym postihnutím. Len niektorí absolventi dosiahli vysokoškolské  vzdelanie. Ale dnes už vieme, že každé hluchoslepé dieťa je vzdelávateľné.  Ak má vhodne vypracovaný a zvolený program môže sa dostať na úroveň svojich možností.
 • Na Slovensku vznikla prvá škola pre vzdelávanie hluchoslepých detí v Červenici pod názvom Evanjelická špeciálna základná škola internátna pre hluchoslepé deti.

  Image

HISTÓRIA ŠKOLY.

 • Na podnet Ministerstva školstva v roku 1992 založila Evanjelická Diakonia  ECAV( Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania) na Slovensku Evanjelickú pomocnú školu internátnu pre hluchoslepé deti v Červenici. Dňa 15. júna 1992 bola zaradená do siete škôl Ministerstvom školstva, mládeže a športu SR.
 • V tomto období sa začalo s rekonštrukciou priestorov bývalej materskej škôlky. Priestory ponúkol CZ ECAV Opiná pri ktorom sídli Stredisko evanjelickej Diakonie Svetlo. (SED)
 • Spoluprácou SED Svetlo, Evanjelickej Diakonie a Ministerstva školstva SR sa tak podarilo založiť školu pre hluchoslepé deti v Červenici pod Dubníkom na Východnom Slovensku, ktorá je prvou a jedinou školou svojho druhu na Slovensku.
 • Keďže budova školy nebola v školskom roku 1993/1994 dokončená, škola začala vzdelávanie 5 – tich hluchoslepých detí z celého Slovenska vo februári 1993 v náhradných priestoroch Osobitnej školy vo Svidníku.
 • V školskom roku 1994/95 sa úspešne podarilo ukončiť prvú budovu školy časť „A“ v ktorej sa nachádzajú triedy a internátna časť. Boli otvorené dve heterogénne triedy s 8 – mymi žiakmi.
 • Keďže zamestnanci školy nemali potrebné vzdelanie pre túto prácu, Nadácia Hilton/Perkins z USA pomohla otvoriť štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, odbor Učiteľstvo pre hluchoslepých a viacnásobne postihnutých. Niektorí zamestnanci sa na toto štúdium prihlásili a úspešne ho ukončili.
 • Zmenou ústavy ECAV na Slovensku v roku 1993 prešli práva a povinnosti  zriaďovateľa na Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v.
 • V roku 1998 bola ukončená budova „B“ a tým sa splnili podmienky na otvorenie novej triedy, otvorila sa tretia trieda so 4 – mi žiakmi.
 • Od 1. septembra 2000 škola zmenila názov na Evanjelická  špeciálna základná škola internátna pre hluchoslepé deti v Červenici.
 • 1. septembra 2008 začala svoju činnosť Evanjelická špeciálna materská škola internátna, ktorá bola do siete škôl a školských zariadení SR zaradená rozhodnutím Ministerstva školstva SR dňa 04. augusta 2008
 • 1. septembra 2009 začala svoju činnosť Evanjelická praktická škola internátna, ktorá bola do siete škôl a školských zariadení SR zaradená rozhodnutím Ministerstva školstva SR dňa 21. júla 2009
 • Ministerstvo školstva SR rozhodnutím z 18. marca 2010, číslo: CD-2009-28642/45481-64:916 zaraďuje do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Evanjelickú spojenú školu internátnu, Červenica 114, Tuhrina s organizačnými zložkami:
 1. Evanjelická špeciálna materská škola internátna, Červenica 114, Tuhrina
 2. Evanjelická špeciálna základná škola pre hluchoslepých internátna, Červenica 114, Tuhrina
 3. Evanjelická praktická škola internátna, Červenica 114, Tuhrina s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2010.